Danh Sách Top Cao Thủ

Thứ Hạng Tên Nhân Vật Cấp Độ
1 Hello 119
2 New 119
3 BópVú 119
4 iDemoo 119
5 BópÐít 119
6 Tr¥nAnh 119
7 ADMIN 119
8 TESALL 119
9 0 119
10 iMingDeBoer 119